• Industrietor Rolltor
  • Industrietor Rolltor
  • Industrietor Rolltor

Naše lokacije


Naše lokacije

Trženje po Evropi
Trženje po svetu

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
Gospod Ecks
Fliederstrasse 14
84079 Bruckberg

Tel: +49 8765 82-373
Fax: 49 8765 82-101
thomas.ecks@efaflex.com
www.efaflex.com